הזמנה להשתתף בהליך הגרלה בפרויקט "בנה ביתך" בישוב כרמית

1.                            מבוא

1.1                        הסוכנות היהודית לארץ ישראל, באמצעות החברה המנהלת, מצודות חברה לקידום פרויקטים בנגב ובגליל בע"מ (להלן: "החברה המנהלת"), מקדמת את הקמת השלב הראשון של הישוב כרמית (להלן: "כרמית") בתחום המועצה המקומית מיתר (להלן: "מיתר").

1.2                        המגרשים המוצעים היום בתחום הישוב מיועדים לבניה עצמית, וכל משתכן שיאושר באופן המפורט בהזמנה זו, יוכל לבנות על המגרש שיוגרל על ידו את ביתו.

2.                            פרטי התכניות

2.1                        תכנית מס' 463/03/7 "איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים ישוב קהילתי כרמית – של בא", אושרה למתן תוקף בתאריך 5.2.06, מאפשרת הקמתן של 739 יחידות לבניה חד משפחתית (להלן: "התכנית").

2.2                        מתוך כלל המגרשים בתכנית מוצעים בשלב זה כ- 200 מגרשים, המהווים חלק מהמתחם המסומן בתרשים, תרשים המסומן א' בערכת ההרשמה (להלן: "המגרשים")[1].

המידע התכנוני הנוגע לכל המגרשים הכלולים בתכנית מופיע בתקנון התכנית[2]. 

נתונים מפורטים על המגרשים (זיהוי כל מגרש על גבי התכנית, שטחו ומחירו של כל אחד מהם[3]) הינו על פי המפה, תרשים ב' בערכת ההרשמה.

2.3                        על כל מי שישתתף בשלב הגרלת המגרשים (אשר יתואר להלן) תחול חובה לוודא את מצב המגרשים, לרבות מההיבט הפיזי ומההיבט התכנוני. השתתפות בהליך הגרלת המגרשים משמעה כי כל המגרשים מתאימים לצרכיו של המשתתף בכל היבט שהוא.

3.                            מי זכאי להירשם

3.1                        זכאי להשתתף בהגרלת מגרשים בישוב כרמית מי שהתקבל כמועמד לחברות באגודה השיתופית: מתיישבי כרמית אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ, מ.א. 57-005326-4, (להלן: "האגודה"), אשר הוקמה על מנת לשמש כמסגרת מוניציפאלית לתושבים בכרמית, עד לאכלוס 500 מגרשים בכרמית.

 

                                                                 

3.2                        בשלב זה מבקשת האגודה לקלוט 200 תאים משפחתיים[5] כמועמדים לחברות באגודה בהתאם למספר המגרשים המוצעים היום בכרמית. לאגודה אפשרות להגדיל את מספר המגרשים המוצעים על פי שיקול דעתה המוחלט.

3.3                        רשאים להגיש בקשה להיכלל ברשימת המציעים מועמדות לחברות באגודה, מסמך 1 בערכת ההרשמה, תאים משפחתיים שיחידיהם הינם אזרחים בגירים תושבי ישראל, תושבים חוזרים אשר המציאו אישור מהוועדה לתושבים חוזרים מטעם המשרד לקליטת עלייה על מעמדם כתושבים חוזרים, או תושבי חו"ל אשר פתחו תיקי עלייה ועתידים לעלות לישראל על פי אישור שימציאו על כך ממחלקת העלייה בסוכנות היהודית או מהמשרד לקליטת העלייה.

3.4                        כל יחידיו של תא משפחתי חייבים להגיש בקשה להתקבל כמועמדים לחברות באגודה.

3.5                        למען הסר ספק, לא יתקבלו כמועמדים לחברות באגודה תאגידים, לרבות חברות, עמותות, אגודות שיתופיות וכל תאגיד אחר. בקשה כזו תיפסל על הסף.

4.                            סיווג לקבוצות במועד ההרשמה

4.1                        האגודה מתכננת לקלוט תמהיל מגוון של חברים בהתאם למדיניות הממשלה לעודד מעבר של עולים חדשים, עולים וותיקים ותושבים ממחוזות שאינם מחוז דרום - לנגב.

על מנת לממש מדיניות זו הגדירה האגודה ארבע קבוצות הרשמה: 1) עולים חדשים, עולים וותיקים (שעלו אחרי 1.1.2002) ותושבים חוזרים 2) תושבי ישראל שאינם תושבי מחוז דרום 3) תושבי מחוז דרום ו-4) תושבי המועצה המקומית מיתר[6].

לכל קבוצה הוקצה מספר מקומות שווה בהליכי הקבלה (50 מקומות לכל קבוצה).

4.2                        בהתאם לכך "סדר הרשימות" הוא כדלקמן:

4.2.1                   רשימה א -           רשימת העולים – (I) תושבי חו"ל על פי צילום דרכון, אישור על פתיחת תיק עליה ממחלקת העלייה בסוכנות היהודית או מהמשרד לקליטת העלייה והתחייבות לעלות לישראל עד לתום שנת 2017, או (II) תושבי ישראל המתגוררים דרך קבע בחו"ל על פי צילום תעודת זהות/דרכון, אישור הועדה לתושבים חוזרים על הכרה במעמדם כתושבים חוזרים והתחייבות לשוב לישראל תוך שלוש שנים, או (III) תושבי ישראל שעלו לארץ לאחר 1.4.2003 אשר אינם בגדר עולים חדשים על פי צילום תעודת זהות ותעודת עולה או אישור משרד הקליטה על מועד עלייתם ועל זכאותם לתעודת עולה או לזכויות במעמד של עולה (למעט זכאות מכוח מעמד של תושבים חוזרים).

4.2.2                   רשימה ב – תושבי ישראל שאינם תושבי מחוז דרום - על פי צילום תעודת זהות וכן תמצית רישום מורחבת ממשרד הפנים המעידה על מגורים ברציפות בישראל, למעט במחוז דרום, במשך מרבית התקופה המתחילה ביום 1.4.2010.

4.2.3                   רשימה ג - רשימת תושבי דרום - על פי צילום תעודת זהות וכן תמצית רישום ממשרד הפנים המעידה על מגורים ברציפות במחוז דרום (למעט בתחום הישוב מיתר) במשך מרבית התקופה המתחילה מיום 1.4.2010.

4.2.4                   רשימה ד -            רשימה של בני מקום - על פי תמצית רישום ממשרד הפנים המעידה על מגורים ברציפות בתחום המועצה המקומית מיתר במשך מרבית התקופה המתחילה ביום 1.4.2010.

4.3                        מובהר בזאת כי לא יתקבל כל אישור אחר באשר לסיווג נרשם לרשימה כלשהי.

4.4                        לא צירף נרשם אישור לסיווגו באחת הרשימות, תיפסל הצעתו על הסף.

לגבי בני זוג אשר לפי האישורים שהמציאו כל אחד מהם מסווג ברשימה אחרת, יסווגו שנים ברשימה העדיפה מבחינת סדר הבחירה. (היינו לשם הדוגמא: בני זוג שאחד מהם מסווג ברשימה ב והשני ברשימה ג יסווגו שניהם ברשימה ב).

4.5                        בנוסף יידרש כל נרשם לצרף את כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי הבקשה ונספחיהם.

5.                            הרשמה והפקדה

5.1                        כל המבקש להגיש בקשה להתקבל כמועמד לחברות באגודה יגיש את המסמכים 14-1 בערכת ההרשמה וכל מסמך אחר שנדרש להמציאו על פי מסמכים אלה, כשהם חתומים, מלאים  ומאושרים כדין, או חתומים בראשי תיבות לפי מהות העניין והמסמך.

5.2                        המסמכים יוגשו לנציג האגודה במשרדי האגודה ברח' האבות 50, באר שבע.

5.3                        למסמכי הבקשה יש לצרף את אישור התשלום עבור רכישת ערכת ההרשמה בסך 450 (ארבע מאות וחמישים) ש"ח.

5.4                        דמי רצינות

5.4.1                   כתנאי להרשמה חייב כל תא משפחתי המגיש בקשה (להלן: "נרשם") להפקיד סכום של 45,000 (ארבעים וחמישה אלף) ש"ח להוכחת רצינות התחייבויותיו על פי מסמך הבקשה (מסמך 1 בערכת ההרשמה) (להלן "דמי רצינות"). הסכום לעיל יופקד בחשבון שפרטיו כדלקמן: בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (17), סניף מיתר (603) חשבון מס' 23314 המנוהל ע"י עו"ד נאוה אילן כחשבון נאמנות, בהתאם לכתב ההוראות לנאמן, מסמך 2 בערכת ההרשמה.

5.4.2                   אם בקשת נרשם נפסלה מסיבה כלשהי או שהמשתתף לא נכלל ברשימת הזוכים בהגרלה הראשונה או ברשימת ההמתנה, תחזיר לו הנאמן את דמי הרצינות שהופקדו בידיה בניכוי שכר טרחתה בגין שירותי הנאמנות בשלב ההגרלה, בסך 100 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק, בהתאם לקבוע בכתב ההוראות לנאמן, מסמך 2 בערכת ההרשמה.

5.4.3                   נכלל נרשם ברשימת הזוכים בהגרלה (נרשם כאמור יכונה להלן: "משתתף"), תעביר הנאמן מתוך דמי הרצינות סך של 3,500 (שלושת אלפים וחמש מאות) ש"ח לאגודה לכיסוי הוצאות הליכי ההגרלה והקבלה (להלן: "הוצאות ההליך").

נכלל נרשם ברשימת ההמתנה בלבד (נרשם כאמור יכונה להלן: "ממתין") תעביר הנאמן, מתוך דמי הרצינות המופקדים בידיה, סכום של 1,000 (אלף) ש"ח לאגודה לכיסוי הוצאות הליכי ההגרלה (להלן: "הוצאות הליך ההגרלה").

בגין כל נרשם כאמור בסעיף זה תהיה רשאית הנאמן לגבות שכר טרחתה בגין שירותי הנאמנות בתקופה הקובעת בסך 450 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק, בהתאם לקבוע בכתב ההוראות לנאמן, מסמך 2 בערכת ההרשמה.

5.4.4                   הנאמן תחזיר לממתין את כל דמי הרצינות בניכוי שכר טרחתה ובניכוי הוצאות הליך ההגרלה כקבוע בכתב ההוראות, מסמך 2 בערכת ההרשמה, אם הממתין לא הוזמן להשתתף בהליכי הקבלה לאגודה במשך שנים עשר חודשים ממועד ההגרלה או עד לתום הליכי המכירה של זכויות בכל המגרשים שיוצעו בהתאם להזמנה זו, לפי המוקדם (להלן: "התקופה הקובעת").

הוזמן ממתין להשתתף בהליכי הקבלה לאגודה (ולעבור ממעמד של ממתין למעמד של משתתף מלא) במהלך התקופה הקובעת, תעביר הנאמן מתוך דמי הרצינות המופקדים בידיה סכום נוסף של 2,500 (אלפיים וחמש מאות) ש"ח לאגודה להשלמת הוצאות ההליך.

5.4.5                   הנאמן תחזיר למשתתף את כל דמי הרצינות בניכוי הוצאות ההליך ושכר טרחתה כקבוע בכתב ההוראות מסמך 2 בערכת ההרשמה, בהתקיים אחד משני אלה: כאשר המשתתף לא התקבל כמועמד לחברות באגודה, שלא מחמת מעשה או מחדל שלו; או אם מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י") לא אישר את העסקה עם המשתתף שלא מחמת מעשה או מחדל של המשתתף.

5.4.6                   משתתף אשר התקבל כמועמד לחברות באגודה (משתתף כזה יכונה להלן: "משתכן") ובחר מגרש על פי סדר בחירת המגרשים שנקבע בהגרלה, יפקיד בידי הנאמן את יתרת התמורה בגין המגרש (שהינה ההפרש שבין מחיר המגרש הנקוב בהודעת האגודה לבין יתרת דמי הרצינות), וזאת בתוך 14 ימים ממועד בחירת המגרש על ידי אותו משתכן.

הנאמן תהיה רשאית לשלם מתוך הכספים שהפקיד המשתכן בחשבון הנאמנות את הסכומים שידרשו על ידי ממ"י עבור דמי פתיחת תיק על שם המשתכן וכדמי היוון בגין המגרש אותו בחר, וזאת בהתאם לשוברים שיונפקו על ידי ממ"י.

5.4.7                   נחתם הסכם פיתוח בין המשתכן לבין ממ"י תעביר הנאמן לחברה המנהלת, או בהתאם להוראותיה, את כל הכספים שהפקיד אותו משתכן בידיה בהתאם לקבוע בכתב ההוראות לנאמן, מסמך 2 בערכת ההרשמה.

5.4.8                   משתתף/משתכן/ממתין אשר הפר את התחייבויותיו על פי הבקשה ו/או נספחיה, וכתוצאה מהפרה זו תבוטל זכותו להמשיך בהליכי הקבלה לאגודה וכל זכות נוספת ככל שצמחה לו מהליכים אלה. במקרה כזה ישלם המפר פיצוי כמפורט להלן:

א.                 אירעה ההפרה לאחר ששמו של המפר נכלל ברשימת הזוכים בהגרלה יהיה הפיצוי בסכום של 20,000 (עשרים אלף) ש"ח.

ב.                 אירעה ההפרה לאחר ששמו של המפר נכלל ברשימת ההמתנה אך לפני תום שבעה ימים מהמועד בו הוזמן המפר ליטול חלק בהליכי הקבלה לאגודה (אם הוזמן), או קודם לתום התקופה הקובעת (אם לא הוזמן ליטול חלק בהליכי הקבלה לאגודה), יהיה הפיצוי בסכום של 10,000 (עשרת אלפים) ש"ח.

סכומי הפיצוי הנקובים להלן המהווים פיצוי מוסכם בגין ההוצאות והנזקים שנגרמו לאגודה בקשר עם אותו משתתף. קיבלה הנאמן הודעה של האגודה על ביטול בקשתו של משתתף/משתכן/ממתין כתוצאה מהפרה, תעביר לאגודה את סכומי הפיצוי הנקובים לעיל לפי העניין, כפיצוי עבור ההפרה ותשיב למשתתף/משתכן את יתרת הכספים שהפקיד בידיה, בהתאם לקבוע בכתב הוראות לנאמן, מסמך 2 בערכת ההרשמה.

6.                            ההגרלה

6.1                        בתום תקופת ההרשמה תיערך הגרלה על מנת לקבוע את סדר בחירת המגרשים בין כל מי שיוזמן לעבור את הליכי הקבלה לאגודה, כמפורט להלן.

כן תיערך הגרלה נוספת לקביעת סדר בחירה בין כל מי שייכלל ברשימת הממתינים, כמפורט להלן.

6.2                        קביעת הנרשמים שיוזמנו ליטול חלק בהליכי הקבלה:

6.2.1                   אם בתום תקופת ההרשמה היה מספר הנרשמים בקבוצה כלשהי נמוך ממספר המקומות שהוקצו לה בהליכי הקבלה, ייכללו כל הנרשמים ברשימת הזוכים באותה קבוצה ויוזמנו לעבור את הליכי הקבלה[7], והמקומות העודפים באותה קבוצה, ככל שקיימים כאלה, יועברו לקבוצה הבאה אחריה על פי סדר הרשימות, כמפורט בסעיף 4.2 לעיל.

6.2.2                   אם בתום תקופת ההרשמה עלה מספר הנרשמים בקבוצה כלשהי על מספר המקומות שהוקצו לאותה קבוצה בהליכי הקבלה, תיערך הגרלה בין הנרשמים באותה קבוצה על מנת לקבוע את 50 הנרשמים באותה קבוצה שיוזמנו לעבור את הליכי הקבלה לאגודה, וזאת על פי תקנון ההגרלה המצורף כמסמך 3 בערכת ההרשמה.

6.3                        קביעת הנרשמים שיכללו ברשימת ההמתנה:

6.3.1                   בכל קבוצה לגביה התקיימה הגרלה כמפורט בסעיף 6.2.2 לעיל, תוגרל גם רשימת המתנה של 25 נרשמים נוספים.

6.3.2                   היה מספר הנרשמים הנותרים באותה קבוצה לאחר הליך ההגרלה הקבוע בסעיף 6.2.2 לעיל נמוך או שווה למספר המקומות שהוקצו באותה קבוצה לרשימת המתנה יכללו כל הנרשמים הנותרים ברשימת ההמתנה[8].

6.3.3                   עלה מספר הנרשמים הנותרים באותה קבוצה לאחר הליך ההגרלה הקבוע בסעיף 6.2.2) על מספר המקומות שהוקצו לאותה קבוצה ברשימת ההמתנה תיערך הגרלה בין הנרשמים הנותרים לקבוע מי מהם ייכלל ברשימת ההמתנה.

6.4                        ההגרלה תהיה פומבית וכל מי שנרשם כמגיש בקשה להתקבל כמועמד לחברות באגודה ובקשתו כללה את כל המסמכים הנדרשים לביסוס זכאותו של אותו נרשם יוזמן להשתתף בה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין כל חובת נוכחות בהגרלה אולם תוצאותיה יחייבו כל מי שזכאי היה להשתתף בהגרלה, בין אם השתתף בה בפועל ובין אם לאו.

6.5                        בהתאם לכך סדר ההגרלה יהיה כדלקמן:

6.5.1                   הגרלת הזוכים מרשימה א

6.5.2                   הגרלת רשימת המתנה מרשימה א

6.5.3                   הגרלת הזוכים מרשימה ב

6.5.4                   הגרלת רשימת ההמתנה מרשימה ב

6.5.5                   הגרלת הזוכים מרשימה ג

6.5.6                   הגרלת רשימת המתנה מרשימה ג

6.5.7                   הגרלת זוכים מרשימה ד

6.5.8                   הגרלת רשימת המתנה מרשימה ד

6.6                        לגבי כל נרשם ששמו יוקרא ברשימת הזוכים יוגרל במקביל מספר מתוך תיבה הכוללת מספרים סידוריים בין המספרים 1 - 200.

לגבי כל נרשם ששמו יוקרא ברשימת הממתינים יוגרל מספר מתוך תיבה הכוללת מספרים סידוריים בין המספרים 201 - 300.

6.7                        למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההגרלה אינה קובעת כל זכות שהיא בנוגע למגרשים בישוב כרמית. רק מי שעבר את הליכי הקבלה לאגודה יהיה זכאי לבחור מגרש בישוב בהתאם למספרו הסידורי שנקבע כאמור לעיל.

המספרים הסידוריים אינם ניתנים להחלפה. נרשם אשר התקבל כמועמד לחברות באגודה יבחר מגרש לפי מספרו הסידורי.

7.                            הליכי הקבלה

7.1                        מי ששמו עלה כזוכה בהגרלה (או נכלל ברשימה ללא הגרלה) ("משתתף") יוזמן לעבור את הליכי הקבלה לאגודה, המפורטים במסמכים המצורפים להזמנה זו.

הגשת הבקשה והשתתפות בהליכי ההגרלה משמעם התחייבות של כל משתתף לשתף פעולה עם הליכי הקבלה באופן ובמועדים שייקבעו על ידי האגודה.

משתתף שהפסיק מרצונו או מנע בדרך כלשהי את השלמת הליכי הקבלה של מי מיחידי התא המשפחתי שלו לאגודה הינו בחזקת מפר את התחייבויותיו על פי הבקשה, ויחולו עליו ההוראות המפורטות בסעיף 5.4.7 א לעיל.

7.2                        לגבי כל מי ששמו נכלל ברשימת ההמתנה ("ממתין") הגשת בקשה והשתתפות בהליכי ההגרלה משמעם התחייבות של כל ממתין לא למשוך הבקשה עד לתום התקופה הקובעת, כהגדרתה בסעיף 5.4.4 לעיל. ממתין אשר פרש במהלך תקופת ההמתנה מכל סיבה שהיא או הינו בחזקת מפר התחייבויותיו על פי הבקשה, ויחולו עליו ההוראות המפורטות בסעיף 5.4.7 ב לעיל.

למען הסר ספק ממתין אשר הוזמן ליטול חלק בהליכי ההגרלה והודיע על פרישתו עד ולא יאוחר משבעה (7) מתאריך ההודעה, עודנו בחזקת ממתין לצורך סעיף זה. ממתין אשר הוזמן ליטול חלק בהליכי ההגרלה ולא הודיע על פרישתו כאמור הינו מהיום השמיני שלאחר ההודעה בחזקת "משתתף" ויחולו עליו כל ההוראות הקבועות

7.3                        כל מי שהתקבל כמועמד לחברות לאגודה (להלן: "משתכן") יהיה רשאי לבחור מגרש מבין המגרשים המוצעים בפרויקט בהתאם למספר שהגריל בסדר הבחירה.

8.                            בחירת המגרש

8.1                        על מקום, מועד ואופן בחירת המגרשים תימסר הודעה לאחר סיום הליכי הקבלה.

8.2                        בחירת המגרש תעשה באופן אישי על ידי כל משתכן, לכן כל יחידי המשתכן חייבים להיות נוכחים באופן אישי בבחירת המגרש ולהציג תעודה מזהה.

8.3                        משתכן או כל אחד מיחידיו רשאי ליפות את כוחו של אדם אחר להופיע בשמו לבחירה ולבחור בשמו מגרש בתנאי שמיופה הכוח הציג לפני הבחירה ייפוי כוח חתום ומאושר כדין, על ידי עורך דין (אם ניתן לעורך דין) או על ידי נוטריון או קונסול (אם ניתן לאדם אחר שאינו עורך דין).

8.4                        על כל משתכן להופיע במועד שנקבע. כל דחייה או אי הופעה פירושה העברה לסוף תור הבחירה ללא זכות ערר.

משתכן שלא הופיע לבחירת מגרשים עד למועד האחרון שנקבע לכך בהודעה, ייחשב כמי שוויתר על זכותו לבחור מגרש, ועל מועמדותו לחברות באגודה. ויתור כזה מהווה הפרה על פי מסמכי הבקשה.

8.5                        למען הסר ספק, בחירת המגרש כשלעצמה אינה מקנה למשתתף את הזכויות במגרש. רק לאחר קיומם של כל התנאים המפורטים בסעיף 9 להלן יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לקבל זכויות במגרש על פי חוזה פיתוח בינו לבין מנהל מקרקעי ישראל.

9.                            מימוש הזכויות במגרש

9.1                        כתנאי למימוש זכויותיו במגרש על המשתכן לחתום בתוך 45 ימים ממועד הבחירה על חוזה פיתוח בנוסח שיהיה מקובל על מנהל מקרקעי ישראל במועד בחירת המגרש ותשלום דמי ההיוון בגין המגרש למנהל מקרקעי ישראל. יצוין כי על פי התנאים הקיימים בחוזי  הפיתוח של ממ"י במועד פרסום הזמנה זו, על המשתכן להתחיל בבניית ביתו על המגרש בתוך 9 חודשים ממועד קבלת החזקה במגרש ולהשלים בניית הבית עד אכלוס (טופס 4) תוך 36 חודשי ממועד קבלת החזקה במגרש[9].

לצורך פתיחת תיק ע"ש המשתכן בממ"י, נדרשת המלצה של הסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית תעביר המלצה שכזו רק לאחר שהושלמו התנאים הבאים בתוך 14 ימים ממועד בחירת המגרש:

9.1.1                   תשלום מלוא מחיר המגרש על פי המחיר הנקוב בצד המגרש במפת המגרשים (תרשים ב' בערכת ההרשמה). לתשומת לבכם: בדרך כלל אין הבנקים מאשרים הלוואת משכנתא לרכישת מגרש. לעזרת המתיישבים בכרמית, הגענו להסדרים מיוחדים עם בנקים מסוימים ואנו מקוים שימשכו גם בעתיד, פרטים ימסרו למעוניינים.

התשלום יבוצע לנאמן ויהיה בסכום המהווה את ההפרש בין מחירו הנקוב של המגרש כאמור לבין יתרת דמי הרצינות שבידי הנאמן, כמפורט בכתב ההוראות לנאמן, מסמך 2 בערכת ההרשמה. התשלום יבוצע בשקלים חדשים .

9.1.2                   חתימה על חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות, מסמך 4 בערכת ההרשמה.

9.1.3                   המצאת ערבות בנקאית אוטונומית בגין עבודות פיתוח תשתיות בסך של 20,000 (עשרים אלף) ₪, מסמך 5 בערכת ההרשמה.

9.1.4                   חתימה על כתב הצטרפות לאגודה מסמך 6 בערכת ההרשמה.

9.1.5                   המצאת ערבות בנקאית אוטונומית על סכום של 55,000 (חמישים וחמישה אלף) ₪ לטובת האגודה, מסמך 7 בערכת ההרשמה.

9.2                        לא קיים משתכן את כל התנאים המפורטים בסעיף 9.1 לעיל במלואם ובמועדם, תבוטל מועמדותו לחברות באגודה וכל זכות שצמחה לו כתוצאה מכך ולמען הסר ספק תבוטלנה זכויותיו בקשר עם המגרש לכל דבר ועניין.

במקרה כזה תחזיר הנאמן למשתכן כל סכום שהופקד בנאמנות על ידי המשתכן על חשבון מחיר המגרש, למעט סכום של 20,000 (עשרים אלף) ש"ח שיועבר לאגודה כפיצוי מוסכם, בהתאם לקבוע בכתב הוראות לנאמן, מסמך 2 בערכת ההרשמה.

10.                        כללי

10.1                     הזמנה זו על כל צרופותיה אינה מהווה התחייבות כלשהי של מנהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית, החברה המנהלת או האגודה או מי מהם, כלפי אדם כלשהו לקבל אותו כמועמד לחברות באגודה ו/או למסור לו מגרש הכלול בתכנית או לבצע עבורו עבודות פיתוח ותשתית, ואין בה כדי להקנות לאדם כלשהו זכות להתקבל כחבר באגודה ו/או זכות כלשהי במגרש ממגרשי התכנית או זכות לדרוש ביצוע עבודות כאמור.

זכויות הצדדים יוגדרו על פי ההליכים המתוארים בהזמנה ובמסמכים המצורפים לה ובהתאם לתוצאות הליכים אלה.

                 על אף האמור לעיל שמורה לחברה המנהלת ו/או לאגודה הזכות להאריך על פי שיקול דעתם כל מועד שנקבע בהזמנה ובמסמכים המצורפים לה משיקולים של יעילות או בהתקיים נסיבות המצדיקות לדעת החברה המנהלת ו/או האגודה הארכת מועדים.

10.2                     בנוסף, משתתף יהיה חייב למלא אחר כל התחייבות כספית ואחרת הנובעת מרכישת הזכויות במגרש, ובכלל זה דיווח ותשלום כל מס או היטל הנובע מרכישת הזכויות במגרש ומהקמת ביתו של המשתתף עליו ובכלל זה תשלומים למועצה המקומית מיתר, ובכללם אגרות בניה, רכישת זכויות מים, חיבור מים ומונה ותשלומים רלוונטיים נוספים. מובהר בזאת במפורש כי החברה המנהלת אינה מציגה כל מצג בנוגע להתחייבויות אלה והמשתתף נושא באחריות לברר באופן עצמאי את כל התשלומים המוטלים עליו בגין רכישת המגרש.

10.3                     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הזוכה במגרש יהיה חייב בדיווח ובתשלום מס רכישה בתוך 45 ימים מיום בחירת המגרש ומס רכוש, ככל שמוטל כזה על פי דין במועדים ובשיעורים הקבועים בדין במועד הדיווח.

10.4                     על משתתף להתקשר על חשבונו עם מפעיל תקשורת ארצי לצורך תיאום ההתחברות המיוחדת של ביתו לתשתית התקשורת.

10.5                     פרטי התכנון והבניה המופיעים בתקנון התכנית, כפי שיהיו בתוקף בעת חתימת חוזה הפיתוח, הם שיחייבו את המשתתף ואת המתכננים מטעמו ועל פיהם יוגשו תכניות לבניה על המגרש.

10.6                     רישום זכויות המשתתף במגרש שיבחר על ידו, בלשכת רישום המקרקעין יעשה על ידי המשתתף ועל חשבונו.

10.7                     לקבלן הפיתוח תהא הזכות להיכנס לשטחי המגרשים בכל עת עד להשלמת עבודות הפיתוח על ידו לצורך ביצוע עבודות חציבה, חפירה ומילוי הדרישות לביצוע עבודות הפיתוח.

10.8                     לחברת החשמל הזכות לבצע את ארונות החיבור לחשמל עד גבול המגרש ובתחום המגרש בהתאם לתכניות פיתוח תשתית מאושרות.

10.9                     תיתכן חדירת בסיס בטון של עמוד חברת חשמל לתחום מגרש מתחת לפני הקרקע. תיתכנה גומחות בטון לאבטחת ארונות בזק וחשמל בתחום הגדר החזיתית של המגרש.

10.10                 התגלו סתירות בין כתב הזמנה זה לבין המסמכים הפרטניים בערכת ההרשמה יגבר האמור במסמכים הפרטניים על האמור בכתב הזמנה זה. התגלו סתירות בין המסמכים הפרטניים לבין עצמם, תקבע החברה המנהלת את סדר העדיפות בין המסמכים.

10.11                 בהגשת הבקשה מצהיר כל נרשם כי קרא את ההזמנה וכל המסמכים בערכת ההרשמה וכי הליכי ההרשמה ההגרלה והקבלה ברורים ומובנים לו ומקובלים עליו, וכי אין ולא תהינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא כספיות ו/או אחרות כלפי מנהל מקרקעי ישראל ו/או הסוכנות היהודית ו/או החברה המנהלת ו/או האגודה ו/או משרד השיכון ו/או קבלת תשתיות הפיתוח בגין התנאים המפורטים בהזמנה ו/או בכל מסמך אחר בערכת ההרשמה.

 [1]לחברה המנהלת שמורה הזכות לאפשרות להגדיל את מספר המגרשים שיוצעו בשלב זה מעבר ל-200 במקרה כזה, כל ההליכים המפורטים במסמכי הבקשה יחולו בשינוים המחוייבים על מספר המגרשים המוגדל.

[2]ניתן לעיין בתקנון התכנית באתר כרמית בכתובת תקנון התוכנית 

 

[3]מכיוון שמרכיב דמי היוון צמוד למדד המחירים  לצרכן ומרכיב עלויות הפיתוח צמוד למדד תשומות הבנייה, יתכנו שינויים קלים במחיר הסופי בשל הפרשי הצמדה  והוא יקבע בהתאם למדדים הידועים במועד התשלום בפועל.

[5]תא משפחתי מוגדר כשני בגירים המנהלים משק בית משותף בין שהינם הורים לילדים ובין אם לאו, או בגיר אחד שהינו הורה לילד קטין אחד לפחות החי עמו דרך קבע,

[6]להגדרה מדויקת של כל אחת מהקבוצות ראה תקנון ההגרלה, מסמך 3 בערכת ההרשמה

[7] אולם גם לגבי הזוכים ברשימה זו מספרם הסידורי בסדר בחירת המגרשים יקבע בהליך של הגרלה

[8]ומקומם ברשימת ההמתנה יקבע לפי סדר הוצאת השמות ממיכל ההגרלה.

[9]       מובהר בזאת כי חתימה על חוזה פיתוח מקנה לרוכש את הזכות המשפטית במגרש כהגדרתה בחוזה הפיתוח. קבלת חזקה בפועל במגרש תהיה בהתאם למוגדר בסעיף 7 של נספח ב לחוזה לביצוע עבודות ציבוריות (תנאים מיוחדים).